Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας – Γνωστοποίηση συναλλαγών

H ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ γνωστοποιεί τα εξής:
1.    Ο Αναστάσιος Καλλιτσάντσης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος (εκτελεστικό Μέλος) της εταιρείας ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ (Υπόχρεο Πρόσωπο σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 (άρθρα 3 (ιστ), (ββ) και 21), σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 11 της απόφασης 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει ότι προέβη στις 08.10.2014 σε μεταβίβαση 50.000 κοινών ονομαστικών μετοχών εκδόσεως ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ στην αλλοδαπή εταιρεία ORNERA HOLDINGS LIMITED, συμφερόντων του, συνεπεία συμμετοχής του, με εισφορά εις είδος, στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της ORNERA HOLDINGS LIMITED, συναλλαγή που μας γνωστοποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005.
2.    Η αλλοδαπή εταιρεία ORNERA HOLDINGS LIMITED (Υπόχρεο, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3340/20054, Πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ Αναστάσιο Καλλιτσάντση) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 (άρθρα 3 (ιστ), (ββ) και 21), σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 11 της απόφασης 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει ότι απέκτησε στις 08.10.2014 50.000 κοινές ονομαστικές μετοχές εκδόσεως ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ, συνεπεία συμμετοχής του Αναστασίου Καλλιτσάντση, με εισφορά εις είδος, στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της, συναλλαγή που μας γνωστοποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005.