Ανακοίνωση

Η διοίκηση της εταιρείας ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ενημερώνει ότι το Επενδυτικό της Πρόγραμμα για την περίοδο 2014-2015, όπως αυτό είχε παρουσιαστεί στο από 03.07.2014 Ενημερωτικό Δελτίο (εισαγωγή των μετοχών της Εταιρείας στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών), υλοποιείται απρόσκοπτα, σύμφωνα με το αρχικό χρονοδιάγραμμα.
Αναφέρουμε ενδεικτικά ότι οι διαδικασίες χρηματοδότησης και για τα τέσσερα έργα του Επενδυτικού Προγράμματος 2014-2015 βρίσκονται στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσής τους και έχει δρομολογηθεί η παραγγελία των ανεμογεννητριών για τα προαναφερόμενα έργα.
Παρόλο που η εταιρεία, στο πλαίσιο διαμόρφωσης της χρηματοδοτικής της στρατηγικής, αξιολογεί διάφορες εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης σε συνάρτηση και με τις συνθήκες που επικρατούν στην ελληνική και διεθνή κεφαλαιαγορά, δημοσιεύματα του ηλεκτρονικού Τύπου που αναφέρουν σχεδιασμό έκδοσης Ομολογιακού Δανείου στις διεθνείς κεφαλαιαγορές στην παρούσα φάση είναι ανακριβή.