Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας – Γνωστοποίηση συναλλαγών

H ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ γνωστοποιεί τα εξής:
Ο Γεράσιμος Γεωργούλης, εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ (Υπόχρεο Πρόσωπο σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 (άρθρα 3 (ιστ), (ββ) και 21), σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 11 της απόφασης 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει ότι προέβη στις 11.11.2014 σε αγορά 20.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας ευρώ 20.343,58, συναλλαγή που μας γνωστοποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005.