Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας – Γνωστοποίηση συναλλαγών

H ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ γνωστοποιεί τα εξής:
Η εταιρεία ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΑΕ (Υπόχρεο Πρόσωπο σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005, που έχει στενό δεσμό με το Μέλος του ΔΣ της εταιρείας ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ, κ. Θεόδωρο Πανταλάκη) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 (άρθρα 3 (ιστ), (ββ) και 21), σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 11 της απόφασης 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει ότι προέβη στις 16.10.2014 σε αγορά 10.907 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας ευρώ 11.234,21, συναλλαγή που μας γνωστοποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005.