Αιολικό πάρκο – Καλογεροβούνι

Το αιολικό πάρκο είναι εγκατεστημένο στην περιοχή “Καλογεροβούνι”, στο Δήμο Μονεμβασιάς, κοινότητα Αλέας, στο νομό Λακωνίας και στην Περιφέρεια της Πελοποννήσου.

Ισχύς

17,1 MW

Έτος Υλοποίησης

To αιολικό πάρκο βρίσκεται σε στάδιο κατασκευής.