Γνωστοποίηση ανασυγκρότησης Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα – Αρμοδιότητες μελών

Η εταιρεία ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ γνωστοποιεί ότι, σύμφωνα με την απόφαση 3/347/12.07.2005 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του ν. 3016/2002, όπως ισχύει, έχει προκύψει αλλαγή στις αρμοδιότητες των μελών του Διοικητικού της Συμβουλίου.