Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας – Γνωστοποίηση συναλλαγών

H ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ γνωστοποιεί τα εξής:
Ο Αναστάσιος Καλλιτσάντσης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος (εκτελεστικό Μέλος) της εταιρείας ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ (Υπόχρεο Πρόσωπο σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 (άρθρα 3 (ιστ), (ββ) και 21), σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 11 της απόφασης 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει ότι προέβη την 01.09.2014 σε αγορά 9.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας ευρώ 12.697,00, συναλλαγή που μας γνωστοποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005.