Οικονομικά μεγέθη Ομίλου Α’ εξαμήνου 2014

Ο Όμιλος των εταιρειών της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ανακοινώνει τα οικονομικά του αποτελέσματα για την περίοδο 1.1.2014 έως 30.6.2014 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (I.F.R.S.).

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 16,9 εκατ. ευρώ έναντι 18,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2013, σημειώνοντας μείωση 10% κυρίως λόγω συγκυριακής μείωσης των ανεμολογικών δεδομένων.

Περισσότερα