Οικονομικά μεγέθη Ομίλου εννεαμήνου 2014

Ο Όμιλος των εταιρειών της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ανακοίνωσε τα οικονομικά του αποτελέσματα για την περίοδο 1.1.2014 έως 30.9.2014 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (I.F.R.S.).

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 22,9 εκατ. ευρώ έναντι 27,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2013, σημειώνοντας μείωση 17% κυρίως λόγω συγκυριακής μείωσης των ανεμολογικών δεδομένων.

Περισσότερα