Εισαγωγή της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Ξεκίνησε σήμερα, 22 Ιουλίου 2014 η διαπραγμάτευση των μετοχών της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε., σε συνέχεια της επιτυχούς ολοκλήρωσης της δημόσιας προσφοράς με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Συγκεκριμένα, εισήχθη υπό το σύμβολο «ΑΝΕΜΟΣ» το σύνολο των 82.677.000 μετοχών με τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης €1,70 εκάστη, ίση με την τιμή διάθεσης που καθορίστηκε από το Συντονιστή Κύριο Ανάδοχο της Δημόσιας Προσφοράς βάσει της διαδικασίας του Βιβλίου Προσφορών.

Με την ευκαιρία της εισαγωγής της εταιρείας, πραγματοποιήθηκε τιμητική εκδήλωση, κατά τη διάρκεια της οποίας, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ κ. Αναστάσιος Καλλιτσάντσης κήρυξε την έναρξη της διαπραγμάτευσης.

Εισαγωγή της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ στο Χρηματιστήριο Αθηνών