Υδροηλεκτρικός Σταθμός – Στόμιο

Ο υδροηλεκτρικός σταθμός έχει εγκατασταθεί στη θέση “Στόμιο” (Σμιξιώτικος) που ανήκει στο Δήμο Γρεβενών, νομός Γρεβενών και Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Ισχύς

4,95 MW

Έτος Υλοποίησης

Ο υδροηλεκτρικός σταθμός τέθηκε σε λειτουργία τον Ιανουάριο του 2013.