Αιολικό πάρκο – Λύρκειο

Το αιολικό πάρκο είναι εγκατεστημένο στην περιοχή “Λύρκειο”, στο Δήμο Μαντίνειας – Λυρκείας, κοινότητα Αλέας, στο νομό Αργολίδος – Αρκαδίας και στην Περιφέρεια της Πελοποννήσου.

Ισχύς

39,6 MW

Έτος Υλοποίησης

To αιολικό πάρκο βρίσκεται σε λειτουργία.