central-small

ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ

Αιολικά πάρκα

Η ανάπτυξη των αιολικών πάρκων άρχεται με την επιλογή της κατάλληλης θέσης εγκατάστασης. Εκτός από τις ανεμολογικές συνθήκες και τις προβλέψεις χωροθέτησης που προκύπτουν από το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Α.Π.Ε. (Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α., Φ.Ε.Κ. Β 2464/03.12.2008), η Εταιρεία λαμβάνει υπόψη και άλλους σημαντικούς παράγοντες για την επιλογή των θέσεων όπως τη δυνατότητα σύνδεσης με το εθνικό δίκτυο ηλεκτροδότησης, την προσβασιμότητα της τοποθεσίας, την εγγύτητα σε κατοικημένες περιοχές, τις απόψεις της τοπικής κοινωνίας για την ανάπτυξη αιολικών πάρκων και άλλα περιβαλλοντικά ζητήματα.

Διαδικασίες χορήγησης αδειών παραγωγής και εγκατάστασης

Η εκκίνηση της αδειοδότησης γίνεται με την υποβολή αίτησης προς τη Ρ.Α.Ε., με κοινοποίηση προς το Υ.Π.Ε.Κ.Α., για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Η Ρ.Α.Ε. συνεκτιμά τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις περιβαλλοντικές παραμέτρους του έργου, πιθανά θέματα εθνικής ασφαλείας, τη χρηματοοικονομική ικανότητα και τη σχετική εμπειρία του φορέα του έργου, τις ανεμολογικές μετρήσεις, όπως επίσης και τη δυνατότητα σύνδεσης του αιολικού πάρκου με το δίκτυο ηλεκτροδότησης (κατόπιν σχετικής διαβούλευσης με τον Α.Δ.Μ.Η.Ε.).

Μετά την απόκτηση της άδειας παραγωγής, θα πρέπει να αποκτηθούν όλες οι άδειες που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, με σημαντικότερη την άδεια εγκατάστασης. Η χορήγηση της άδειας εγκατάστασης προϋποθέτει ότι:

Η άδεια εγκατάστασης που λαμβάνεται παραμένει εν ισχύ για δύο (2) έτη, με δικαίωμα πρώτης παράτασης άλλων δύο (2) ετών, υπό τις προϋποθέσεις του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου και με δυνατότητα δεύτερης παράτασης δεκαοκτώ (18) μηνών, αν έχει υλοποιηθεί το έργο σε ποσοστό άνω του 40% του συνολικού κόστους της επένδυσης ή αν υφίσταται αναστολή με δικαστική απόφαση οποιασδήποτε άδειας απαραίτητης για τη νόμιμη εκτέλεση του εκάστοτε έργου.

Κατόπιν χορήγησης της άδειας εγκατάστασης, θα πρέπει να εκδοθούν οι απαραίτητες πολεοδομικές άδειες για την κατασκευή των βάσεων έδρασης των ανεμογεννητριών, καθώς και για την κατασκευή των λοιπών συνοδών έργων υποδομής (π.χ. κτίριο ελέγχου, υποσταθμός), προκειμένου να αρχίσει η κατασκευή του έργου, καθώς και το πρωτόκολλο εγκατάστασης από το αρμόδιο Δασαρχείο, εφόσον η εγκατάσταση γίνεται σε δάση ή δασικές εκτάσεις.

Λειτουργία και συντήρηση αιολικών πάρκων

Το αιολικό πάρκο μπορεί να τεθεί σε λειτουργία μόλις ο αρμόδιος διαχειριστής του δικτύου διανομής ή του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας πιστοποιήσει την καλή εκτέλεση και ασφαλή λειτουργία των έργων σύνδεσης του αιολικού πάρκου. Ωστόσο, προκειμένου να ενταχθεί κανονικά το αιολικό πάρκο στο σύστημα και να αρχίσει η εμπορική λειτουργία του, θα πρέπει να χορηγηθεί άδεια λειτουργίας, η έκδοση της οποίας συνήθως απαιτεί δύο (2) με τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης. Σε μερικές και ειδικές περιπτώσεις, αυτή η περίοδος μπορεί να είναι μεγαλύτερη.

Προκειμένου να προβεί στη χορήγηση της άδειας λειτουργίας, η αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή, σε συνεργασία με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας εξετάζει τη συμμόρφωση του ηλεκτροπαραγωγού με τους όρους των αδειών παραγωγής και εγκατάστασης που του έχουν χορηγηθεί, καθώς και με τους όρους των λοιπών αδειών/εγκρίσεων που απαιτούνται για την κατασκευή και θέση σε λειτουργία του αιολικού πάρκου. Κατά το διάστημα που απαιτείται για την έκδοση της άδειας λειτουργίας, η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται χρεώνεται στον αρμόδιο διαχειριστή, με τον οποίον ο ηλεκτροπαραγωγός έχει συμβληθεί (δηλαδή είτε προς το Λ.ΑΓ.Η.Ε. είτε προς τη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. στην περίπτωση των μη διασυνδεδεμένων νησιών), ο οποίος υποχρεούται στην εξόφληση του σχετικού τιμολογίου μετά την έκδοση της άδειας λειτουργίας.

Η λειτουργία και η συντήρηση των αιολικών πάρκων ανατίθεται μέσω μακροχρόνιων συμβάσεων προς τους ίδιους τους κατασκευαστές των ανεμογεννητριών, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι, μεταξύ άλλων, να διατηρούν το απαραίτητο τεχνικό προσωπικό και εφεδρικό εξοπλισμό για τη διεξαγωγή της απρόσκοπτης λειτουργίας και συντήρησή τους. Είναι συμβατικά δεσμευμένοι για τη διατήρηση υψηλής διαθεσιμότητας (95,0% – 97,5% περίπου για ολόκληρο το αιολικό πάρκο και 95,0% – 96,5% για κάθε ανεμογεννήτρια), επί ποινή πληρωμής ποινικών ρητρών που αντιστοιχούν και σε απώλειες εσόδων σε περίπτωση που δεν ανταποκριθούν στα προβλεπόμενα.

Όλες οι εγκαταστάσεις διαθέτουν συστήματα τηλεπικοινωνιών και τηλεποπτείας – τηλεχειρισμού, καταγραφικά και συστήματα προστασίας, με τη χρήση των οποίων παρακολουθούνται από ειδική ομάδα επίβλεψης της Εταιρείας. Ακολουθείται συστηματικός – τυποποιημένος τρόπος λειτουργίας και συντήρησης σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών και οι εργασίες επιβλέπονται με περιοδικές επιθεωρήσεις και ελέγχους που διενεργούνται από την ομάδα επίβλεψης.

Η συντήρηση των συνοδών έργων (προσπελάσεις, υποσταθμοί κ.λπ.) συντονίζεται από την ίδια την Εταιρεία, η οποία διατηρεί τεχνικό προσωπικό για το σκοπό αυτό. Η περιοδική συντήρηση εκτελείται με ανάθεση σε τοπικούς, συνήθως, υπεργολάβους ή κατά περίπτωση σε ειδικευμένα συνεργεία, αν προκύψει τέτοια ανάγκη, προκειμένου να ελαχιστοποιείται το λειτουργικό κόστος.

Απροσδόκητες διακοπές λειτουργίας των ανεμογεννητριών ενδέχεται να συμβούν ως αποτέλεσμα ακραίων καιρικών συνθηκών όπως σφοδρών χιονοθυελλών ή καταιγίδων. Το ιστορικό βλαβών των έργων της Εταιρείας είναι εξαιρετικά περιορισμένο και εντοπίζεται σχεδόν αποκλειστικά σε τυχαία γεγονότα. Η διαθεσιμότητα (ο λόγος των ωρών που το αιολικό σύστημα ήταν σε θέση να παράγει ισχύ προς τον αριθμό των ωρών αυτής της χρονικής περιόδου) είναι ιδιαίτερη υψηλή και δεν σημειώνονται αξιοσημείωτες απώλειες παραγωγής από βλάβες, γεγονός που οφείλεται στην υψηλή ποιότητα και αξιοπιστία του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, στην εύστοχη στρατηγική επιλογή ανάθεσης της λειτουργίας και συντήρησης των έργων στους ίδιους τους κατασκευαστές, που διαθέτουν άμεσα αποθέματα ανταλλακτικών, καθώς επίσης και στον επιμελή και σχολαστικό τρόπο εκτέλεσης της επίβλεψης.

Κάθε έργο έχει το δικό του ασφαλιστήριο, με το οποίο ασφαλίζονται οι κίνδυνοι που μπορεί να προκύψουν. Οι ασφαλιστικές καλύψεις παρέχονται με αντασφάλιση από διεθνείς οίκους και είναι οι εξής (συμπεριλαμβανομένων αυτών που καλύπτουν οι ίδιοι οι κατασκευαστές):

  • Ασφάλιση περιουσίας (σεισμός, πυρκαγιά, φυσικά φαινόμενα κ.λπ.)
  • Ασφάλιση μηχανικών βλαβών (πέραν της ευθύνης των κατασκευαστών)
  • Ασφάλιση αστικής ευθύνης
  • Ασφάλιση απώλειας μικτών κερδών (business interruption)

Η ωφέλιμη ζωή των αιολικών πάρκων εκτείνεται σε μεγάλο βάθος χρόνου που ποικίλει και είναι σε συνάρτηση με το είδος των εγκαταστάσεων. Έργα υποδομής όπως δρόμοι, ηλεκτρικές γραμμές και υποσταθμοί έχουν ωφέλιμη ζωή πολλών δεκαετιών. Οι ανεμογεννήτριες, εφόσον συντηρούνται σύμφωνα με τους κατασκευαστές τους, έχουν διάρκεια ωφέλιμης ζωής τουλάχιστον ίση με 20-25 έτη, μετά το πέρας των οποίων διατηρούν τα τα μέρη εκείνα που κρίνεται ότι μπορεί να χρησιμοποιηθούν (π.χ. πύργος) και ανακαινίζονται κατά τα λοιπά.